ENERGETIKA - IZVOĐENJE

Budva: Ulaganja u CEDIS-u prioritet, ali brojni faktori utiču na brzinu realizacije projekata

Foto: Dnevne novine
378views

Područje opštine Budva električnom energijom sa distributivne mreže se napaja iz sedam trafo-stanica 35/10kV (“Bečići”, “Buljarica”, “Dubovica”, “Miločer”, “Lazi” “Petrovac” i “Rozino”) i 213 trafo-stanica naponskog nivoa 10/0,4kV. Pored ovoga, mrežu čini i oko 63 kilometra vazdušnih i oko 170 kilometara podzemnih vodova sa kojih se napaja blizu 39.000 brojila.

Cijeneći značaj sigurnog i kvalitetnog napajanja električnom energijom korisnika, a vodeći računa prije svega o sadašnjem stanju postojeće elektrodistributivne mreže i objekata na području opštine Budva CEDIS je u periodu od 2017. do 2020. godine u mrežu i objekte uložio blizu 2,8 miliona eura.

Najviše novca je utrošeno za investicije i to blizu 1,7 miliona eura. U primarnu mrežu za četiri godine uloženo je skoro 960.000 eura, a investicije su se odnosile na zamjenu transformatora u trafo-stanici 35/10 kV “Miločer” u iznosu od skoro 90.000 eura, kao i zamjenu užeta na dalekovodu 35 kV od trafostanice 110/35 kV “Markovići” do trafo-stanice 35/10 kV “Miločer”, za šta je izdvojeno skoro 870.000 eura.

“U sekundarnu mrežu za četiri godine uloženo je skoro 340.000 eura. Najvažnija investicija na nivou sekundarne mreže je izgradnja trafo-stanice 10/0,4 kV ’23’ prema DUP-u ‘Dubovica’ uklapanjem srednjenaponske i niskonaponske mreže, za šta smo izdvojili preko 126.000 eura. U periodu od 2017. do 2020. godine rekonstruisali smo i sedam trafo-stanica 10/0,4 kV, za šta smo izdvojili više od 82.000 eura”, kažu u CEDIS-u.

Dodaju da su u 2020. godini započeli 15 investicionih projekata u vrijednosti od skoro 1,5 miliona eura na primarnoj i sekundarnoj mreži.

“Najznačajnija investicija na primarnoj mreži je rekonstrukcija dalekvooda 35 kV ‘Miločer -Buljarica’ vrijednosti preko 82.000 eura. U sekundarnoj mreži, između ostalog, u planu je i izradnja 10 trafo-stanica 10/0,4 kV, vrijednosti preko milion eura, i to: ‘Rafailovići 1-Nova’, ‘Blok 103B’, ‘Blok 12′, ‘Blok 84A’, ‘Blok 147′, u Bečićima, ‘Prijevor II’, ‘Podostrog’, ‘Crvena Glavica 3′, ‘Babin Do 8′ i ‘Skočiđevojka II’. Pored ovoga započeli smo i aktivnosti na izgradnji 10 kV kablovskih vodova na produčju trafo-stanice 35/10 kV ‘Petrovac’, a za ovu investiciju smo izdvojili više od 180.000 eura. U toku je rješavanje imovinsko-pravnih sporova”, ističu u CEDIS-u.

Kako pojašnjavaju u kompaniji, ulaganja u distributivnu mrežu i objekte su im poslovni prioritet, ali im probleme u ostvarivanju ciljeva često prave duge tenderske procedure, vrijeme koje je često duže od zakonskog za rješavanje imovinsko-pravnih sporova, ali i prostornoplanska dokumentaciju.

Iako sve ovo utiče na vrijeme izgradnje ili rekonstrukcije distributivne mreže i objekata, u CEDIS-u ne odustaju od postavljenih ciljeva.

“Određeni faktori utiču da vrijeme izgradnje ili rekontrukcije mreže i objekata traje mnogo duže od planiranog, no mi u kontinuitetu pratimo razvoj opštine Budva i potrebe korisnika i shodno tome radimo na planiranju i realizaciji investicionih projekata. Tako smo za ovu godinu planirali početak realizacije sedam investicionih projekata u vrijednosti od skoro 300.000 eura. U planu je rekonstrukcija četiri trafo-stanice naponskog nivoa 10/00,4 kV i izgradnja dvije, kao i proširenje niskonaponske mreže ‘Komoševina II'”, navode u CEDIS-u.

Kroz Projekat unapređenja sistema mjerenja pored zamjene starih brojila savremenim pametnim i izmiještanja mjernih mjesta na području opštine Budva ugrađeno je više od 34.000 novih brojila, pa je u sistem daljinskog mjerenja uključeno 88,97 odsto konzuma.

U ovaj projekat je uloženo blizu 397.000 eura, a pored ugradnje elektronskih brojila kroz treću fazu Projekta je rekonstruisana i niskonaponska mreža, tačnije 45 trafo-stanica.

Projekat revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske mreže, koji je CEDIS započeo 2019. godine, nije zaobišao ni opštinu Budva.

“Kroz projekat revitalizacije u prošloj godini zaposleni u Sektoru održavanja su revitalizovali niskonaponsku mrežu ‘Za sela’, gdje je položeno 170 metara podzemnog kabla i demontirana stara mreža, ‘Jaz 1’, gdje je položeno 870 metara podzemnog kabla, postavljeno pet NKRO i jedan PMO, ‘Podostrog’, gdje su položena 284 metra podzemnog kabla, 180 metara samonosivog kabla, postavljena četiri NKRO ormara i podignuto pet betonskih stubova, kao i ‘Rađenovići’, gdje je podignuto 10 betonskih stubova i razvučeno 500 metara samonosivog kabla, za šta je izdvojeno 63.000 eura”, objašnjavaju u CEDIS-u.

Kako navode u kompaniji, Planom održavanja za 2021. godinu elektoromonteri CEDIS-a će raditi revitalizaciju dalekovoda 10 kV “Vodeni grad”, niskonaponskih mreža: “Golubovići”, “Stanišići”, “Lapčići”, “Prijevorac”, “Buljarica Bačvice”, “Gornji Pobori” i trafo-stanica 10/0,4 kV “Golubovići”, “Lastva” i “Partizanski put”, za šta je izdvojeno skoro 120.000 eura.

Kako zakljućuju u CEDISu, realizacijom investicija i aktivnosti sa aspekta održavanja mreže i objekata žele da podignu kvalite snabdijevanja električnom energijom postojećih korisnika i stvore uslove za priključenje novih u metropoli turizma.

Izvor: Dnevne novine