ENERGETIKA - IZVOĐENJEVODNI SISTEMI

EPCG dobila urbanističko-tehničke uslove za Komarnicu

390views

Ministarstvo održivog razvoja je Elektroprivredi izdalo urbanističko-tehničke uslove za građenje hidroelektrane Komarnica. U koncesionom aktu se navodi da se period izgradnje HE Komarnica procjenjuje na sedam godina, a troškovi izgradnje na 260-290 miliona eura.

“Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za formiranje višenamjenske hidroakumulacije, izgradnju brane i hidroelektrane Komarnica sa priključenjem na elektro mrežu, u zahvatu detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na Komarnici”, navedeno je u rješenju Ministarstva.

Akumulacija će se nalaziti na prostoru katastarskih opština Dubrovsko, Duži, Pošćenje, Petnjica, Mljetičak, Šavnik, Mokro, Duba, Gornja Brezna, Donja Brezna i Bajovo Polje.

HE Komarnica je planirana kao čeona hidroelektrana sa akumulacijom u slivu rijeke Pive, sa branom na kraju uspora postojeće akumulacije HE Piva.

Izgradnja HE Komarnica predviđena na profilu Lonci, u suženom dijelu kanjona rijeke Komarnice, 45 km uzvodno od postojeće brane Mratinje (HE Piva), sa lučno-betonskom branom visine 171 metar i kotom normalnog uspora 811 mnm. HE će imati instalisanu snagu od oko 172 megavati (MW) sa očekivanom godišnjom proizvodnjom do 213 gigavat sati (GWh) električne energije.

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić je krajem avgusta uručila akt o koncesiji za izgradnju HE Komarnica izvršnom direktoru EPCG Igoru Noveljiću, koji je saopštio da je elektroenergetska kompanija spremna da počne izgradnju prvog velikog hidroenergetskog objekta nakon četiri decenije.

“Procijenjena stopa internog povrata na investiciju, koja se kreće između šest i 12 odsto, zavisno od scenarija, te njegova snažna međuzavisnost sa efektima na rad postojeće hidroelektrane Piva, ukazuje na to da je ovaj projekat prvenstveno finansijski atraktivan vlasniku upravo tog proizvodnog objekta EPCG” kaže se u koncesionom aktu.

Navode da se projekat može smatrati ekonomski i finansijski izvodljivim i atraktivnim zbog ekonomske spoljne koristi za zajednicu, ali prvenstveno zbog sposobnosti da ubrza energetsku tranziciju ka obnovljivim izvorima energije, kroz stvaranje pretpostavki za još bržu integraciju novih solarnih i vjetroelektrana.

Rok trajanja koncesije je 30 godina uz mogućnost produženja na dodatnih 30 godina, nakon donošenja odluke Skupštine. Kao početak roka trajanja koncesije uzima se dan dobijanja upotrebne dozvole za HE Komarnica. Iznos koncesione naknade, koji će se plaćati Vladi, je jedan odsto od prihoda od prodaje električne energije proizvedene u HE Komarnica.

Koncesiono područje zahvata 5.577 hektata. Površina akumulacije je 3,8 miliona kvadrata, a za usvojenu kotu normalnog uspora 811 mnm, zapremina akumulacije iznosi oko 227 miliona metara kubnih. U koncesionom aktu se dodaje da je planskim dokumentom, ali i primjenom propisa u skladu sa kojima će se projekat realizovati, obezbijeđeno poštovanje principa efikasnog i ekonomičnog korišćenja prirodnih resursa, te da će gradnja HE Komarnica pomoći zadovoljavanje energetskih potreba i strateških ekonomskih interesa Crne Gore, kao i da će se projekat realizovati uz primjenu svih mjera zaštite životne sredine.

Iz EPCG je najavljeno da će HE Komarnicu graditi 1.000 radnika, na prostoru na kojem nema objekata, domaćinstava, ni infrastrukture, dok će se nakon njenog puštanja u rad otvoriti stotinu novih radnih mjesta.

Namjera EPCG je da u saradnji sa lokalnim samoupravama opštinama Šavnik i Plužine tokom perioda izgradnje realizuju program stručnog osposobljavanja kadra tako da mještani u najvećem broju budu zaposleni u ovoj HE.

Izvor: Pobjeda

Leave a Response