GRADSKI SISTEMISAOBRAĆAJ - IZVOĐENJE

Glavni grad ulaže oko 430.000 eura u rekonstrukciju Ulice Dušana Milutinovića na Zabjelu

353views

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice objavila je javni poziv za izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Dušana Milutinovića na Zabjelu. Procijenjena vrijednost ovih radova iznosi 355.371,90 eura bez PDV-a, a rok za izvođenje radova je 120 dana.

Radovi obuhvataju saobraćajno građevinske radove, ugradnju saobraćajne signalizacije, hidrotehničkih instalacija, elektroenergetskih instalacija, elektroinstalacija slabe struje, TK kanalizaciju i novu javnu rasvjetu.

Ponude se mogu podnijeti neposredno na arhivi naručioca na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica, kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica. Ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 10 do 13 sati, zaključno sa danom 12.01.2021. godine do 13 sati.

Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  12.01.2021. godine u 14 sati, u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice doo, na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica

Leave a Response