PLANIRANJE PROSTORA

Tri kompanije žele da grade turističko naselje u Reževićima

289views

Vlada Crne Gore izdala je urbanističko-tehničke 9 uslove (UTU) za izgradnju ekskluzivnog hotela sa pet zvjezdica u Reževićima kod Budve, pišu Dnevne novine.

Zahtjev za izdavanje UTU podnijele su tri kompanije vlasnice dvadesetak parcela na predmetnoj lokaciji koje su planirale gradnju tog kompleksa.

U pitanju su katastarske parcele: 910/1, 911, 912, 913, 914, 915, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 927, 928, 936, 937, 938, 939, 930, 932, 933/1, 933/2, 933/3 i 935, u KO Reževići I, opština Budva, u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore po zahtjevu d.o.o. “Savana Commercial Retail”, d.o.o. “Stratex” i d.o.o. “Branica Holiday Resort”.

Zaključeno je da se ovim pravnim licima izdaju urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju hotela, odnosno turističkog naselja kategorije pet zvjezdica na lokaciji koju čine navedene katastarske parcele.

“Kompanije Savana Commercial Retail, Stratex i Branica Holiday Resort iskazale su interesovanje za započinjanje izgradnje turističkog kompleksa, odnosno rizorta koji bi, između ostalih sadržaja, podrazumijevao izgradnju hotela sa najmanje 150 ležajeva, koji bi se gradio u prvoj fazi realizacije kompleksa. Ostali sadržaji podrazumijevali bi različite sadržaje mješovite namjene”, navela je Vlada.

U uslovima je navedeno da je postojeća namjena površina definisana namjenom: šumske površine, odnosno obalne šume i makija. Vlada je navela i ograničenja.

“U pojasu između 100 1000 m od obalne linije se zabranjuje stanogradnja na područjima izvan naselja, prostor se rezerviše za turistički razvoj, a planiranje i uređenje prostora se temelji na očuvanju prirodne, kulturne, istorijske i tradicionalne vrijednosti, uz zaštitu obalnih predjela i primjenu mjera zaštite na kopnu i u moru”, kaže se u uslovima.

Plan je definisao tipove turističkih zona, a koji su određeni prema turističkim indikatorima na osnovu režima zaštite i korišćenja prostora.

“Kako se predmetna lokacija nalazi između postojećih naseljskih struktura Rijeke Reževića i Drobnića a spada u malo izgrađene turističke zone (izgrađene do 10%), ista predstavlja granični slučaj između indikatora D2 i D3, ali se shodno ekskluzivnosti i atraktivnosti lokacije definiše sa restriktivnijim indikatorom D2 Turističke zone unutar područja od posebnog prirodnog značaja”, podvlači se u dokumentu.

Pozicija objekata na lokaciji prilikom izrade idejnog urbanističkog rješenja čitavog kompleksa, pozicije i dozvoljene visine objekata na parcelama je potrebno odrediti na način da se ne ugrožavaju vizure objekata međusobno, ali ni vizure susjednim objektima koji su izgrađeni ili se planiraju u zaleđu.

“Međusoban odnos objekata u pogleda na maksimalnu visinu, a vezano za obezbjeđenje vizura i insolacije podrazumijeva pravo na pogled objekta u zaleđu”, izričito se podvlači u dokumentu.

Urbanističko-tehnički uslovi su jasno naveli i seizmički rizik koji vlada u tom području, pa su prepisane i mjere.

“Za detaljnije odlučivanje i pozicioniranje novih sadržaja na predmetnoj lokaciji, ali i ocjenu njene seizmičke ugroženosti, projektant se obavezuje da izvrši uvid u izvode karata mikroseizmičkog zoniranja teritorije opštine Budva”, piše u UTU.

Ovi sadržaji obuhvataju kako uticaj same seizmičnosti, tako i osobine prisutne lokalne geotehničke sredine.

“Opšte preporuke u smislu izbjegavanja visokog nivoa hazarda i smanjenja rizika mogu se sažeto definisati u sljedećem: izbjegavanje zona visoke seizmičnosti, nestabilnih terena i potencijalnih klizišta, u projektovanju novih sadržaja ispitivanje potencijala likvifakcije obavezuje se za sva područja na svim područjima na kojima je ova pojava već zapamćena tokom zemljotresa 1979. godine”, zaključuje se u UTU.

izvor: Dnevne novine

Leave a Response