PLANIRANJE PROSTORA

U izgradnju nove saobraćajnice i parkinga u bloku 35-36 Glavni grad ulaže preko 330.000 eura

Foto: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
358views

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je javni poziv za odabir izvođača radova za izgradnju nove saobraćajnice sa parkinzima u zahvatu DUP-a “Blok 35-36”. Procijenjena vrijednost ovog projekta iznosi 338.960 eura.

Radovi obuhvataju građevinski dio, ugradnju saobraćajne signalizacije i opreme, hidrotehničkih instalacija, elektro instalacija jake struje i tk kanalizaciju.

Ponude se mogu podnijeti neposredno na arhivi naručioca na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica, kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 10 do 13 sati, zaključno sa danom 21.12.2020. godine do 13 sati.

Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  21.12.2020. godine u 14 sati, u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice doo, na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke, donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PODGORICE

Leave a Response