GRADSKI SISTEMISAOBRAĆAJ - PROJEKTOVANJE

U izgradnju pristupne saobraćajnice novom gradskom groblju na Ćemovskom polju Glavni grad će uložiti oko 1.1 milion eura

Foto: Pg biro
657views

Glavni grad Podgorica će u izgradnju pristupne saobraćajnice budućem novom gradskom groblju na Ćemovskom polju uložiti oko 1.1 milion eura. S tim u vezi Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je javni poziv za izgradnju saobraćajnice radnog naziva Ulica 5 u zahvatu DUP-a Servisno-skladišna zona sa ranžirnom stanicom. Tenderskom dokumentacijom su predviđeni pripremni radovi, zatim radovi koji se tiču izgradnje nove saobraćajne infrastrukture, hidrotehničkih instalacija, instalacija jake struje i tok kanalizacije.

Ponude se mogu podnijeti neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica, kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 10 do 13 sati, zaključno sa danom 27.01. 2021. godine do 13 sati.

Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  27.01.2021. godine u 14 sati, u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice doo, na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica.

Leave a Response