ENERGETIKA - IZVOĐENJE

U mrežu Bijelog Polja uloženo oko 9,3 miliona eura

380views

Više od 9,3 miliona eura uloženo u distributivnu mrežu Bijelog Polja u posljednje četiri godine, saopšteno je Dnevnim novinama u Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu (CEDIS).

Najviše novca, oko pet miliona, uloženo je u revitalizaciju srednjenaponske i niskonaponske mreže.

“U prvoj fazi projekta revitalizovani su dalekovodi 10 kV “Gubavač” dužine oko 57 kilometara sa kojeg se napaja oko 2.700 mjernih mjesta i “Tomaševo” dužine oko 50 kilometara, sa kojeg se napaja oko 800 mjernih mjesta. Revitalizacija je obuhvatila zamjenu 1.508 stubova i prateće opreme, kao i 59 trafostanica 10/0.4 kV” naveli su u CEDIS-u.

Kako su istakli, projektom se želi podstaći razvoj seoskog područja.

“Obnovom i unapređenjem elektroenergetske mreže i objekata, pored kvalitenijeg, stabilnijeg i sigurnijeg napajanja, stvaraju se uslovi za priključenje novih objekata i otvaraju mogućnosti za ruralni razvoj i ljepši i dinamičniji život seoskog stanovništva”, objasnili su u CEDIS-u.

U CEDIS-u navode da su njihove aktivnosti ove godine usmjerene na revitalizaciju 10 kV dalekovoda “Slijepac most” i “Rasovo” kao i stubnih trafostanica 10/0.4 kV na gradskom i ruralnom području.

“Elektromonteri su početkom marta počeli revitalizaciju dalekovoda 10 kV “Slijepač most” koji je dugačak 25 kilometara, na kojem je 11 TS 10/0.4kV sa kojih se napaja oko 600 mjernih mjesta, a sredstva koja smo izdvojili su veća od 200.000 eura”, precizirali su u CEDIS-u, dodajući da će ugraditi 58 čelično-rešetkastih, 45 betonskih i 13 drvenih stubova, kao i osam rastavljača.

Biće zamijenjena i kompletna izolacija, kao i 5.000 kilograma novog Al-Fe užeta, te raskresivanje trase u koridoru dalekovoda. Na tom dalekovodu su rekonstruisane i stubne trafostanice, a ugrađen je i novi vakumski prekidač na 10 kV izvodu “Slijepač most” u postrojenju 35/10 kV “Ribarevine”.

“Do sada je revitalizovano sedam kilometara dalekovoda kroz naselje Ravna Rijeka koje ima najviše korisnika. Ranije smo na tom dalekovodu imali problema zbog loših vremenskih uslova, ali i nerazumijevanja korisnika koji su pravili smetnje u izvođenju preventivnih radova, prevashodno vezanih za rasijecanja trase, kao bi se izbjegli prekidi u napajanju”, ukazali su u CEDIS-u.

Predstavnici CEDIS-a tvrde da su dosadašnje aktivnosti dale rezultate na pouzdanosti kvaliteta napajanja.

“Naš jedini cilj je da prekide u napajanju svedemo na minimum, a kvalitet isporuke električne energije podignemo na nivo sa kojim će naši korosnici biti zadovoljni. Zato su ekipe CEDIS-a uvijek spremne da reaguju u svakoj situaciji, pa nerijetko i da se uhvate u koštac sa prirodom i lošim vremenskim uslovima, koji često ugrožavaju njihove živote” naglasili su u kompaniji.

U Bijelom Polju je realizovan i projekat unapređenja sistema mjerenja električne energije u koji je uloženo 2,4 miliona eura.

Kako kažu u CEDIS-u, u toj opštini je ugrađeno više od 15.000 multifunkcinalnih brojila, čime je pokriveno više od 76 odsto konzuma.

“Pored zamjene starih brojila savremenim pametnim i izmještanja mjernih mjesta, projekat je obuhvatio i aktivnosti na rekonstrukciji niskonaposnke mreže, pa su u trećoj fazi rekonstruisane 23 trafostanice. Pored ovoga projekat je u najvećoj mjeri doprinio značajnom smanjenju gubitaka električne energije u distributivnom sistemu’, ukazali su u CEDIS-u.

Tako su gubici na distributivnoj mreži u Bijelom Polju, kako dodaju, smanjeni za 16,73 odsto za devet godina.

“Od 2017. do 2020. godine smo, kroz pojedinačna investiciona ulaganja, investirali više od 750.000 eura i skoro 45.000 u izmještanje elektroenergetske infrastukture u putevima zbog rekonstrukcije dijela Ulice 1 u Resniku i izgradnje mostova na regionalnom putu R-10 Slijepač most Pavino Polje”, naveli su u CEDIS-u.

U primarnu mrežu je uloženo oko 400.000 eura. U kompaniji ističu da zamijenjeni transformatori u trafosatanicama 35/10 kV “Čokrlije”, “Medanovići”, “Nedakusi” i Ribarevine” za šta je izdvojeno više od 355.000 eura, a završena je i rekonstrukcija građevinskog dijela TS 35/10 kV “Medanovići” u vrijednosti od 44.000 eura, dok je u sekundarnu mrežu uloženo oko 350.000 eura.

“Prošle godine smo počeli realizaciju četiri investiciona preojekta vrijedna više od 240.000 eura”, rekli su u CEDIS-u, dodajući da su aktivnosti na njihovoj realizaciji u toku.

CEDIS je, kako su kazali u toj kompaniji, za ovu godinu isplanirao deset investicionih projekata, od kojih se sedam odnosi na izgradnju trafostanica 10/0.4 kV. Za te projekte, kako dodaju, biće opredijeljeno oko 390.000 eura.

“Kao i u drugim opštinama i u Bijelom Polju postoje problemi kod realizacije investicionih projekata na koje mi ne možemo uticati, a odnose se na prostorno plansku dokumentaciju, imovinsko pravne odnose i procedure javnih nabavki”, istakli su u kompaniji, dodajući da sve to utiče na vrijeme izgradnje ili rekonstrukcije mreže i objekata.

Oni ukazuju da su praksi imali slučajeve da postupci odobravanja, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i javnih nabavki traju nekoliko puta duže u odnosu na vrijeme potrebno za izgradnju ili rekonstrukciju energetskog objekta.

“Svjesni smo da ne možemo uticati u određenim situacijama na vrijeme početka gradnje ili rekonstrukcije mreže i objekata, zbog dugih tenderskih procedura usljed žalbi ili nepostojanja planske dokumentacije, ali i sporova u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, ali se nadamo da ćemo u narednom periodu imati što manje takvih situacija, jer to ne ide u prilog nikome, a ponajmanje korisnicima”, zaključili su u CEDIS-u.

Struja za više od 20.000 mjernih mjesta

Bjelopoljski sistem za distribuciju električne energije čine trafostanice 35/10kV “Čokrlije”, “Medanovići”, “Nedakusi’, “Ribarevine-Trafo 3” i “Šćepanica” 278 trafostanica naponskog nivoa 10/0,4kV, više od 325 kilometara vadušnih i oko 59 kilometara podzemnih vodova sa kojih se napaja više od 20.000 mjernih mjesta.

“Pratimo razvoj Bijelog Polja, potrebe korisinika, lokalne samouprave i shodno tome radimo na modernizaciji mreže i objekata”, poručili su u CEDIS-u.

Izvor: Dnevne novine