ENERGETIKA - PROJEKTOVANJE

Za dvije godine Crna Gora će imati 5G mrežu

Pobjeda
Pobjeda
665views

Najvažnijii izazovi koji očekuju Agenciju za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) u narednom četvorogodišnjem periodu su nesmetano funkcionisanje i dalji razvoj elektronskih komunikacionih mreža u doba pandemije kovid-19, potpuno ukidanje naknada za roming u zemljama Zapadnog Balkana (jul 2021. godine), sljedeća dodjela radio-frekvencijskog spektra (kraj 2021. godine) i početak komercijalne upotrebe 5G mreža (kraj 2022. godine), saopštio je Pobjedi izvršni direktor EKIP-a Darko Grgurović.

Savjet EKIP-a imenovao je sredinom oktobra Grgurovića za izvršnog direktora Agencije. On se i u prošlom četvorogodišnjem mandatu nalazio na čelu Agencije.

“Zadovoljan sam rezultatima koje sam sa najbližim saradnicima i ostalim koleginicama i kolegama u Agenciji postigao u prethodne četiri godine. Uspješnim radom Agencije i njenih zaposlenih obezbijeđen je kontinuitet skoro dvodecenijskog dobrog regulatornog djelovanja, koje je omogućilo stabilan razvoj i dobro funkcionisanje elektronskih komunikacija i poštanskih usluga. Vjerujem da su sličan stav imali i članovi Savjeta Agencije kada su me nedavno imenovali za još jedan mandat na mjestu izvršnog direktora”, kazao je Grgurović.

Ocijenio je da je u Crnoj Gori kreiran stabilan i predvidiv poslovni ambijent, što je, kako kaže, dovelo do visokog stepena tehnološkog razvoja i prisustva vodećih telekomunikacionih i poštanskih operatora u našoj državi.

“S ponosom ističemo da je Agencija primijenjenim regulatornim mjerama kreirala stimulativno okruženje u smislu otklanjanja barijera ulasku na tržište, koje su doprinijele većem stepenu konkurentnosti i podsticajem za nova ulaganja u nove tehnologije, čime su maksimizirani benefiti za krajnje korisnike u pogledu mogućnosti većeg izbora inovativnih usluga, povoljnijih cijena i većeg nivoa kvaliteta usluga”, rekao je Grgurović.

Dodao je da je potvrda uspješnosti regulatornog djelovanja i kreiranja povoljnog ambijenta u sektoru elektronskih komunikacija početkom godine došla i od Savjeta stranih investitora koji je dao najveću ocjenu za sektor telekomunikacija i informacionih tehnologija i to ocjenu 7,6 (na skali od jedan do deset), dok je ocjena tog savjeta za cjelokupni poslovni ambijent u državi iznosila 6,9.

Podsjetio je da je potvrdu uspješnosti regulatornog djelovanja dala nedavno i Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU).

“Agencija je izuzetno zadovoljna pozicijom na rang listi ,,ICT Regulatory Trackera“ za prošlu godinu, tim prije što je u pitanju sistem praćenja i poređenja performansi regulatora koji je razvila ITU specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija za informacione i komunikacione tehnologije”, saopštio je Grgurović.

Crna Gora je visoko rangirana na 12. mjesto od 193 države. Dobila je 94 od mogućih 100 bodova, što je značajno iznad prosječnog broja bodova koje su dobile države iz Evrope i koji iznosi 86,1 bod, a ujedno je i najveći prosječan broj bodova koji je ostvario neki od svjetskih regiona.

Govoreći o mreži pete generacije (5G), najavio je da će se do kraja ove godine kompletirati potreban regulatorni okvir i donijeti odgovarajuće planove raspodjele radio-frekvencija, a u fazi je izrada studije o strategiji uvođenja 5G, koja treba da bude završena u prvom kvartalu naredne godine.

“U skladu sa našim planovima postupak dodjele radio-frekvencijskog spektra ćemo najvjerovatnije sprovesti u drugoj polovini naredne godine, tako da bi se komercijalna dostupnost 5G mreža i servisa mogla očekivati do kraja 2022. godine”, precizirao je Grgurović.

Ocijenio je da je nedavno potpisivanje Memoranduma o razumijevanju o mapi puta za 5G digitalnu transformaciju šest ekonomija Zapadnog Balkana u Tirani značajno za sve države egiona.

“Mogu reći da smo od ovih šest ekonomija najprije, najviše i najozbiljnije prišli ovom pitanju, pa će potpisivanje ovog međunarodnog sporazuma ubrzati uvođenje 5G i rješavanje određenih otvorenih pitanja, naročito onog vezanog za krajnji vremenski rok oslobađanja opsega 700 MHz od strane radio-difuzne službe i njegova namjena i dodjela mobilnoj službi”, kazao je Grgurović.

Ovo pitanje je, kako navodi, od krucijalne važnosti, naročito sa aspekta postupanja nadležnih institucija u Albaniji, od kojih u Agenciji očekuju da će opseg 700 MHz učiniti slobodnim najkasnije do sredine 2022. godine, što je u skladu sa EU preporukama i regulativom, a što bi se uklopilo i u viziju i planove uvođenja 5G u Crnoj Gori.

“Komunikacija po ovom pitanju sa regulatornim tijelima u Albaniji je započeta i prije potpisivanja sporazuma na Digitalnom samitu u Tirani, a od predstavnika Ministarstva ekonomije smo dobili informaciju da će se i nadležna ministarstva u Albaniji aktivnije uključiti u rješavanje ovog izazova, što je i njima u interesu”, izjavio je Grgurović.

Saopštio je da je tržište elektronskih komunikacija u Crnoj Gori i tokom ove godine nastavilo sa razvojem, čemu je, kako kaže, doprinio stabilan i predvidiv regulatorni okvir koji kreira Agencija. Smatra da se korisnicima u Crnoj Gori nude skoro sve elektronske komunikacione usluge koje se pružaju i u najrazvijenijim državama i koje trenutno zadovoljavaju potrebe korisnika.

“Agencija je izuzetno zadovoljna investicionom aktivnošću operatora elektronskih komunikacija u periodu 2017 -2019. godine, s obzirom da su ulaganja u razvoj mreža u tom periodu kvantifikovana na preko 270 miliona eura. Za sada ne raspolažemo zvaničnim podacima o investicijama operatora elektronskih komunikacija u ovoj godini, ali su bile planirane u iznosu od 25,5 miliona eura “, rekao je Grgurović.

Dodao je da će biti veoma zahtjevno implementirati novi regulatorni okvir EU za elektronske komunikacije. Očekuje intenzivnu saradnju sa nadležnim ministarstvom, kao i dalje aktivnosti u okviru pregovaračkih poglavlja za pristupanje EU koja se odnose na elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

“Nastojaćemo da dodatno osnažimo i unaprijedimo stručne kapacitete zaposlenih u Agenciji, kako bi se i bolje i više uključili u rad tijela regulatornih agencija članica EU (BEREC)”, zaključio je Grgurović.

Govoreći o odnosima sa novom parlamentarnom većinom i budućom vladom, Grgurović je rekao da očekuje da saradnja bude u okvirima nadležnosti propisanih zakonima i podsjetio da je EKIP nezavisni regulatorni organ koji u vršenju javnih ovlašćenja ne smije primati ni tražiti uputstva od državnih organa i organizacija ili drugih lica.

“Očekujemo da će nova parlamentarna većina, kroz svoje djelovanje u okviru vlade, te kroz rad parlamentarnih tijela i odbora, sada i dodatno sagledati sve uspjehe i rezultate koje je Agencija postigla u svojih skoro dvadeset godina regulatornog djelovanja i da će dati podršku daljem razvoju i implementaciji novog regulatornog okvira u oblasti elektronskih komunikacija, te zadržati postojeće i po mogućnosti unaprijediti uslove za dugoročnu predvidivost i stabilnost regulatornog i poslovnog okruženja u ova dva sektora”, rekao je Grgurović.

izvor: Pobjeda

Leave a Response